Каб харашэць душой

Педагагічны сайт Міколы Жуковіча,
настаўніка беларускай мовы і літаратуры, дырэктара Бярозаўскай СШ № 1 Брэсцкай вобласці

Урокі мовы


ТЭМАТЫКА КУРСА ПА ВЫБАРЫ "РЫХТУЕМСЯ ДА ЦЭНТРАЛІЗАВАНАГА ТЭСТАВАННЯ"

А
 1. Вымаўленне галосных і зычных гукаў.
 2. Націск.
 3. Правапіс галосных літар (О, Э, А; Е, Ё, Я; галосных ў складаных словах)
 4. Правапіс Ў.
 5. Правапіс мяккага знака.
 6. Прынцыпы беларускай арфаграфіі (фанетычны і марфалагічны).
 7. Чаргаванне зычных у аснове. Беглыя галосныя.
 8. Правапіс вялікай літары.
 9. Напісанне слоў АСОБНА, РАЗАМ, праз ЗЛУЧОК.
 10. Словы – амонімы.
 11. Ужыванне сінонімаў.
 12. Марфемная будова слова. Словаўтварэнне.
 13. Правапіс канчаткаў назоўнікаў.
 14. Правапіс лічэбнікаў.
 15. Ужыванне займеннікаў.
 16. Правапіс канчаткаў дзеясловаў.
 17. Правапіс і ўжыванне дзеепрыметнікаў.
 18. Ужыванне дзеепрыслоўяў.
 19. Правапіс прыслоўяў. Прыслоўі і аманімічныя з імі спалучэнні прыназоўнікаў з іншымі часцінамі мовы.
 20. Правапіс НЕ (НЯ) з рознымі часцінамі мовы.
 21. Ужыванне часцін НЕ, НІ.
 22. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам у няпоўных сказах, у сказах з абагульняльнымі словамі.
 23. Сказы з аднароднымі членамі.
 24. Параўнальны зварот.
 25. Сказы з адасобленымі азначэннямі і прыдаткамі.
 26. Сказы са звароткамі, пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыямі.
 27. Складаназлучаныя сказы.
 28. Складаназалежныя сказы.
 29. Бяззлучнікавыя складаныя сказы.
 30. Сказы з рознымі відамі сувязі.
 31. Простая мова.
 32. Сувязь сказаў у тэксце.

В

 1. Правілы, тэарэтычныя азначэнні па мовазнаўстве.
 2. Сінтаксічная роля фразеалагізма.
 3. Граматычныя формы назоўніка (пераклад з рускай мовы, род, лік, склон назоўніка)
 4. Ступені параўнання прыметнікаў і прыслоўяў.
 5. Нормы беларускай літаратурнай мовы (пераклад рускіх словазлучэнняў).
 6. Тыпы (віды) аднасастаўных сказаў.
 7. Каардынацыя дзейніка і выказніка.
 8. Стылі і тыпы тэкстаў.
   
   

Хостинг от uCoz