Каб харашэць душой

Педагагічны сайт Міколы Жуковіча,
настаўніка беларускай мовы і літаратуры, дырэктара Бярозаўскай СШ № 1 Брэсцкай вобласці

Літаратура па сучасных тэхналогіях навучання ў школе


1. Быкаўцава І. Слоўнікавыя дыктоўкі на ЭВМ. // Роднае слова. 2002. № 5
2. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. М.: Изд-во института профессионального образования МО РФ, 1985.512 с.
3. Буцэнка А. Функцыянальная стылістыка: Блочная тэхналогія навучання. 11 клас.// Роднае слова. 2003. № 3
4. Вазина К.Я. Коллективная мыследеятельность – модель саморазвития человека. Н.Новгород, 1990.
5. Віктаровіч Т.А. Адаптыўная сістэма навучання. Неабходнасць пераходу да новых тэхналогій. // Беларуская мова і літаратура. 2004. № 1.
6. Віктаровіч Т. Адаптыўная сістэма навучання: На прыкладзе ўрока “Разрады лічэбнікаў”. 6 клас. // Роднае слова. 2003. № 8
7. Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность. Пособие для учителей. Мн.: НМЦ «Учебная книга и средства обучения»; Гомель ИПП «Сож», 1999. 88 с.
8. Грыцкевіч С. Выкарыстанне асобасна-арыентаванай тэхналогіі Дальтан у выкладанні роднай мовы. // Роднае слова. 2002. № 11
9. Жаўнерчык А. Перабудова складаных сказаў: Урок-практыкум з элементамі тэхналогіі Дальтан. 11 клас. // Роднае слова. 2005. №2
10. Запрудскі М.І. Сучасныя тэхналогіі навучальна-выхаваўчага працэсу // Народная асвета. 2000. № 5
11. Запрудский Н.И. Технология педагогических мастерских. Мн.: АПО; Мозырь: ООО ИД “Белый ветер”, 2002. 96 с.
12. Запрудский Н.И. Современные школьные технологии. Мн.: “Сэр-Вит”, 2004. 288 с.
13. Кашлев С.С. Современные технологии педагогического процесса. Мн.: Университетское, 2000. 95 с.
14. Кендыш Н. У краіне кветак: Урок развіцця мовы па тэхналогіі “французскія педагагічныя майстэрні”. 5 клас.// Роднае слова. 2004. № 5
15. Кныш М. Класіфікацыя адукацыйных тэхналогій навучання.// Роднае слова.2005. № 2
16. Кныш М. Мадэляванне асабістай сістэмы навучання.// Роднае слова. 2005. № 4
17. Круглова О.С. Технология проектного обучения // Завуч. 1999. № 6. С.90-94
18. Крысюк Л.С. План-канспект урока па творчасці М.Багдановіча ў 8 класе (тэхналогія поўнага засваення ведаў). // Беларуская мова і літаратура. 2005. № 6
19. Левитес Д.Г. Современные образовательные технологии. Новосибирск. 1999. 288 с.
20. Личностно-ориентированная педагогика Дальтон: история, принципы и организация работы / Под ред. Ю.Л. Загуменнова. Мн.: НИО, 1998. 196 с.
21. Маркова А.К. и др. Формирование мотивации учения. М., 1990. 190 с.
22. Мацвеева Я. Развітанне з краінай Прыметніяй: Урок-падарожжа. 5 клас.// Роднае слова. 2005. № 11
23. Мацвеева Я. Развітанне з марфалогіяй: Урок-залік па тэхналогіі адаптыўнай школы.
7 клас. // Роднае слова. 2003. № 3
24. Мачэль А. Выпрабаванне вайной: Урок-канферэнцыя па аповесці “Жураўліны крык” Васіля Быкава. 7 клас. // Роднае слова. 2004. № 1
25. Мачэль А. Дальтан-заданне як сродак павышэння якасці навучання. // Роднае слова. 2002. №11.
26. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. М.: Просвещение, 1977. 240 с.
27. Методыка выкладання беларускай літаратуры: Вучэб. дапам. / Л.В.Асташонак, Г.С.Гарадко, Г.М.Ішчанка і інш.; Пад рэд. В.Я.Ляшук. Мн.: ТАА “Асар”. 2002. 416 с.
28. Міхайлоўская А. Апавяданне “Дзяльба кабанчыка” Віктара Карамазава: Урок з выкарыстаннем тэхналогіі “дэбаты”. // Роднае слова. 2004. № 6
29. Мяжэвіч В.А. Урок – педагагічная майстэрня па творчасці Аркадзя Куляшова ў
9 класе. // Беларуская мова і літаратура. 2004. № 1.
30. Новикова Т.А. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности // Школьные технологии. 2002. № 2
31. Руцкая А.В. Выкарыстанне новых тэхналогій пры вывучэнні літаратуры. // Беларуская мова і літаратура. 2004. № 5
32. Рымша Т. Маці: Урок беларускай мовы па тэхналогіі французскіх педагагічных майстэрняў. 6 клас // Роднае слова. 2005. № 6
33. Сасімовіч Алена. Складаназалежныя сказы з акалічнаснымі даданымі: Урок з выкарыстаннем камп’ютэра. 9 клас.// Роднае слова. 2005. № 11
34. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 1998. 256 с.
35. Тарасава С.М. Навучанне літаратуры з выкарыстаннем інтэрактыўных тэхналогій (на прыкладзе метаду “Анкета 5 з 25”). // Беларуская мова і літаратура. 2004. № 1.
36. Тарасава С.М. Навучанне літаратуры з выкарыстаннем інтэрактыўных тэхналогій (метад “Бура прапаноў”). // Беларуская мова і літаратура. 2004. № 2.
37. Тарасава С.М. Навучанне літаратуры з выкарыстаннем інтэрактыўных тэхналогій (метад “Тэхніка намінальных груп”). // Беларуская мова і літаратура. 2004. № 3
38. Томашава С. Перапіс насельніцтва: Урок-абагульненне ў форме лінгвістычнай казкі па раздзеле “Лексіка”. 5 клас. // Роднае слова. 2005. № 2
39. Чечель И. Метод проектов: субъективная и объективная оценка результатов // Директор школы. 1998. № 4.
40. Якавец В. Прыметнік: Урок-залік па тэхналогіі рознаўзроўневага навучання.
6 клас. // Роднае слова. 2002. № 12
41. Якавец В. Прыслоўе: Урок-залік у 8 класе. // Роднае слова. 2005. № 10
42. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. М.: Сентябрь, 1996. 480 с.

 
   

Хостинг от uCoz